Elevhälsoteamet (EHT)

Skolhälsovården

Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården när barnet börjar i skolan.
Som all annan hälso- och sjukvård har vi tystnadsplikt.
Vi arbetar förebyggande, vi följer barnens hälsoutveckling samt erbjuder regelbundna hälsokontroller, vaccinationer och utför särskilda insatser.
Elever och vårdnadshavare kan på eget initiativ söka skolhälsovården när det behövs.

 

Hur arbetar skolhälsovården?

Främst förebyggande

Utför sjukvårdsinsatser av enklare slag

Hälsoundersökningar görs på alla elever i åk 0, 2, 4, 6

Skolsköterskan följer tillväxt och utveckling och utför regelbundna syn o rygg kontroller.

Hörselundersökning görs på samtliga elever i åk 1 och på elever där det finns behov.

Skolhälsovården ingår som en central del i skolans elevvårdsteam.

Alla elever i åk 1 erbjuds förnyelse av vaccination mot mässling,

Påssjukan, och röda hund. Dessutom erbjuds kompletteringar av grundvaccinationer

om  det behövs. Vaccinationerna är frivilliga och kostnadsfria.

 

Skolläkaren
Kommer regelbundet till skolan. Vår skolläkare heter Maria Bergenstråhle.
Tidsbeställning till skolläkaren sker via skolsköterskan, som heter Lena Mårshagen
Skolsköterskan finns på skolan måndag-torsdag.

Telefontid: måndag- torsdag kl. 08.30-09.30

Öppen mottagning till skolsköterskan är måndag, onsdag och torsdag 10.00-11.30
Telefonnummer till skolsköterskan är 08-508 32 422.

 

Viktigt att kunna nå dig!
Om ditt barn blir sjuk eller gör sig illa under skoldagen är det viktigt att vi kan nå dig
Det är därför viktigt att vi alltid har uppgift om ditt aktuella telefon nummer dagtid.

 

Elevhälsoteamets uppdrag:
Elevhälsoteamets uppdrag är att ge pedagoger, elever och föräldrar vägledning, rådgivning och stöd för att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa, såväl fysisk som psykisk och psykosocial.

 

Elevhälsoteamets kompetenser:
Kristinebergsskolans Elevhälsoteam (EHT) består av skolledning, specialpedagog och skolsköterska .
Elevhälsoteamet samarbetar med skolläkaren och vid behov konsulteras externa resurser som skolpsykolog, kurator eller skolstöd för handledning.

Elevhälsoteamet omfattar medicinska, psykosociala, specialpedagogiska samt psykologiska insatser. För de medicinska insatserna finns vår skolsköterska som samarbetar med skolläkaren. Psykolog/skolkurator konsulteras för elevernas psykosociala välbefinnande. Skolans speciallärare leder de specialpedagogiska insatserna och stöd till elever i behov av stöd.
 

Hälsofrämjande skolutveckling:
Motivation, ett gott skolklimat, tillitsfulla relationer mellan elever och mellan lärare och elever, det är en del av hälsofrämjande skolutveckling. Det är en skola där eleven ska få lust att lära, känna trygghet och framtidstro.

Den viktigaste skyddsfaktorn för barn och ungdomar är att klara skolan. Nyckeln är därför att sätta det hälsofrämjande arbetet i relation till skolans resultat, så att upplysning och information inte frikopplas från skolans kunskapsuppdrag.
 

Information från Skolhälsoteamet Staden använder ett digitalt journal hanterings system, systemet behandlar samma personuppgifter som finns i stadens elevregister. De digitala journalerna behandlas med samma sekretess som all övrig hälso- och sjukvård.

 

Information om uppföljning av vaccinationer inom skolhälsovården i Stockholms Stad

Vaccinationer givna inom det nationella barnvaccinationsprogrammet (vaccinationer som erbjuds alla barn kostnadsfritt) rapporteras enligt lag (proposition 2011/12:123; Ny ordning för nationella vaccinationsprogram) fr.o.m. 1/1 2013 till ett hälsodataregister för Vaccinationer för nationell uppföljning. Denna rapportering är obligatorisk.
Skolhälsovården i Stockholms stad rapporterar vaccinationer via sitt journalsystem PMO och ett informationssystem för vaccinationer SVEVAC.
Vad innebär detta? I SVEVAC lagras uppgifter om de vaccinationer som är obligatoriska att rapportera till hälsodataregistret för Vaccinationer.
Regler och sekretess: Uppgifter i SVEVAC handhas enligt Personuppgiftslagen (PuL) och enligt sjukvårdens regler för sekretess. Registrerade uppgifter kommer att sparas under den vaccinerades livstid. Du har rätt att se vilka uppgifter som registrerats
Sammanhållna vaccinationsuppgifter
SVEVAC stöds av Patientdatalagen (2008:355).
För att tillgodose den enskildas och vårdens behov av tillgång till uppgifter om tidigare vaccinationer kommer vaccinationsuppgifter som registrerats i SVEVAC att kunna vara tillgängliga för de vårdenheter runt om i Sverige som är anslutna till systemet. Den vaccinerade (vuxna och äldre barn) har alltid möjlighet att spärra åtkomsten för andra vårdenheter till en specifik eller alla vaccinationsuppgifter. Meddela den sköterska eller läkare som skall utföra vaccinationen om du önskar spärra en vaccinationsuppgift.
 

Information angående registrering i SVEVAC lämnas av: Susanne Andrén, 08-457 24 63, susanne.andren@smi.se.
Information angående uppföljning av vaccinationer lämnas av: Eva Netterlid, 08-457 24 85, eva.netterlid@smi.se.
 

 

Dela: