Till innehåll på sidan

Elevinflytande

Elevråd
I skollagen, läroplaner och kursplaner står vad som är skolans uppdrag och det är skolans ansvar att följa det. Inom dessa ramar har vi ett stort friutrymme att forma skoldagen och själva bestämma och då är det viktigt att eleverna har stort inflytande. Elevrådet har fokus på frågor som rör elevinflytande, delaktighet, trivsel och arbetsmiljö. I elevrådet ingår representanter från årskurs 1 till och med årskurs 5 och de utses i demokratisk anda. Elevrådet träffas regelbundet och leds av pedagog och biträdande rektor.

 

Matråd
Matrådet träffas två - tre gånger per termin och representeras av elever från åk 1 till och med skolår 5,samt föräldrarepresentanter.  Det leds av bitrände rektor och kökschef, som också är sammankallande och skriver protokoll. Till varje möte har representanterna med sig frågor kring skolmaten och matsalen som kommit upp vid klassråden i respektive elevgrupp.

 

Klassråd
I varje klass finns ett klassråd, där alla elever i klassen ingår. Frågor som är av intresse för klassens elever behandlas. Eleverna ska känna att de kan vara delaktiga samt att de också känner ett ansvar. Alla har möjlighet att uttrycka sig och kan göra sin röst hörd. På klassrådet får eleverna ta gemensamma beslut. Frågor från klassrådet kan föras vidare till elevrådet och vice versa. Läraren hjälper eleverna att strukturerar upp mötena för att lära sig det demokratiska förhållningssätt som råder under mötesformen.

 

Fritids – klubben råd
Fritidshemmen på skolan har olika möten för hur alla elever skall ha inflytande och delaktigt i de olika verksamheternas innehåll. Eleverna har själva fått rösta fram möten/rådens olika namn. Eleverna får enligt ett system komma med förslag över verksamhetens innehåll och tillsammans utifrån verksamhetens uppdrag kommer de vuxna och eleverna överens om vad som är genomförbart. Utifrån det genomför fritidshemmens pedagoger en aktivitetsanalays för att säkerställa att de mål som är satta för verksamheten uppnås.

Dela: