Skolans historia

Kristinebergs slott

Kristinebergs slott är en större malmgård belägen i stadsdelen Kristineberg på Kungsholmen i Stockholm.

Kristinebergs slott uppfördes omkring 1750 av köpmannen R. Schröder, troligtvis omfattade egendom då även Fredhälls gård. Byggnadens arkitekt inspirerades troligen av Carl Hårleman, och omgavs då av en stor lustträdgård, engelsk park och en dubbel lindallé mot Ulvsundasjön.

Den nuvarande byggnaden ersatte ett tidigare lustslott i trä med tillhörande barockträdgård som uppfördes av fältmarskalk Lennart Torstenson. Torstenson förlänades området som tack för sina insatser under trettioåriga kriget. Slottet döptes efter Torstensons svärdotter Christina Stenbock som även fått ge namn åt området.

År 1864 köptes huset av Frimurarbarnhuset som byggde om och till byggnaden. I flyglarna blev det bostad för 120 pojkar och 50 flickor. År 1907 tillkom ytterligare byggnader på tomten. 1921 köptes byggnaden av Stockholms stad, men barnhuset fanns kvar här fram till 1928 när den verksamheten flyttade till Blackeberg.

Huvudbyggnaden används idag som bostäder, de två flyglarna renoveras för att ge plats åt Kristinebergsskolan. Kullskolan flyttade ner i augusti 2012 och skolan ändrade sitt namn till Kristinebergsskolan.
 

Kristinebergs slottspark är stadsdelsparkens trädgård. Parken är en kulturhistorisk anläggning med tydliga historiska objekt och en formell struktur med axlar och siktlinjer. Samtidigt en tyst och rofylld oas med gamla fruktträd, stora ekar och uppvuxen grönska. Den gamla fruktträdgården i parkens södra del restaureras och kompletteras med gamla svenska fruktsorter.

Parkrummet förlängs och förstärks mot Drottningholmsvägen och med utgångspunkt från historiska planer kan eventuellt en ny damm anläggas som blickpunkt i parkrummet. Nya trädplanteringar mot Drottningholmsvägen ökar möjligheten till ekologisk spridning mellan parkerna, staket och andra hinder för gående och cyklister tas bort och nya gång- och cykelförbindelser anläggs genom och längs den nya stadsdelsparken.

Mot öster bevaras och utvecklas den vegetationsklädda sluttningen med sina ekar. De bildar parkrummets vägg mot den nya bebyggelsen längs Essingeleden. Mot väster anläggs en ny parkentré vid Kristinebergs tunnelbanestation. Under programsamrådet ska en diskussion föras om en skola på platsen, se vidare under avsnittet "STADSLIV".

Den historiska axeln med dubbla trädrader från slottet restaureras och kompletteras och passerar över Nordenflychtsvägen norrut mot Ulvsundasjön, och sammanlänkar slottsparken och idrottsplatsen med den nya strandparken. Axeln avslutas på kajpromenaden med en platsbildning vid vattnet.

Norr om slottet anläggs nya gräsytor i axelns förlängning. I slottsparken anläggs också nya odlingslotter och blomsterplanteringar som ökar den biologiska mångfalden och i viss mån kompenserar bortfallet av de blomrika hällmarker som bebyggs i den östra delen.

Parkeringsplatsen minskas något och den södra infarten tas bort. Nivåskillnader mot idrottsplatsen tas upp med nya stödmurar.

Dela: