Vårt arbetssätt

Så här arbetar vi

På den här sidan återger vi tankar om hur vi arbetar pedagogiskt på skolan respektive fritidshem och fritidsklubb. Skolans arbete skall vila på vetenskaplig grund och vi har tagit del av vad forskningen säger. Både vad som gäller elevernas kunskapsutveckling, likväl som personlighetsutveckling.

Nedan har vi beskrivit olika sätt, hur vi följer upp och säkerställer elevernas utveckling. I vardagen är möten viktiga och det är viktigt att vi vuxna är lyhörda för elevernas önskningar och behov.

Skolan skall vara lustfylld och meningsfull. Eleverna skall mötas av en varierad undervisning som bidrar till ökad måluppfyllelse.
Skola och hem har ett gemensamt ansvar och ett viktigt uppdrag att tillsammans bidra till elevens/barnets utveckling. Och i ett gott samarbete finns de bästa förutsättningarna.

Organisation

Våra elever är indelade i klasser efter årskurser. Vår organisation är planerad till att vara treparallellig från F-6. Vi kommer att bygga vår organisation underifrån med utökning av elever i förskoleklasserna.

IT – smartboard, Ipads, bärbara datorer

Ett av skolans utvecklingsområden är att låta eleverna, i allt större utsträckning arbeta med IT i undervisningen. Genom att skolan har rustat alla undervisningsrum med interaktiva tavlor (smartboard eller projektorer) inspirerar det till ett mer lustfyllt sätt att lära. På mellanstadiet använder vi oss bärbara datorer och i de lägre årskurserna har vi halvklass uppsättningar av ipads vilka båda fungerar som viktiga hjälpmedel i våra elevers lärande.

Resurser

I förskoleklasserna har vi anställt förskolelärare, fritidspedagoger och barnskötare. Här finns de bästa förutsättningarna att lära känna varandra under det första året innan den obligatoriska skolan tar vid. Eleverna känner sig tryggare och under lekens former skapas goda relationer. Lärarna i förskoleklassen arbetar under en viss tid av dagen även i fritidshemmet.

För de elever som behöver mer stöd i sin skolgång ses behovet över i samråd med skolans elevhälsoteam (EHT). Läs mer under elevhälsa. Skolans specialpedagoger ger stöd individuellt och i grupp.

Individuell utvecklingsplan

Från årsskiftet 2005/2006 gäller lagen om Individuell utvecklingsplan (IUP). Den säger bland annat att elever i årskurs 1-9 ska ha en egen skriftlig plan för hur de ska arbeta för att nå målen som finns i läroplanen (LGR 11).

Den ska skrivas av lärare, elev och vårdnadshavare som på utvecklingssamtalet tillsammans kommer fram till vad som ska stå i elevens utvecklingsplan – den blir en slags grov sammanfattning av vad man pratar om på utvecklingssamtalet.

Ser framåt

Den individuella utvecklingsplanen ska se framåt. Det betyder att den inte ska beskriva hur eleven är just nu, eller hur han/hon har varit. Den ska inte heller innehålla omdömen från lärarna. Istället ska den ta upp sådant eleven behöver utveckla och arbeta med för att nå de mål som finns.

På nästa utvecklingssamtal ska man sedan göra en uppföljning av det man skrev i den förra IUP:n. Det innebär att det som skrivs ned ska var konkret och tydligt och anknyta till målen i läroplan.

Skriftliga omdömen – skolwebb

Vi använder oss av Stockholms skolwebb, där vi dokumenterar elevernas kunskapsutveckling och som ligger till grund för utvecklingssamtalen och IUP. Vid ett tillfälle under läsåret dokumenterar lärarna hur eleven beräknas nå de nationella målen. Dessa skriftliga omdömen kommer elever och vårdnadshavare till handa.

Åtgärdsprogram

För de elever som inte beräknas nå målen upprättas ett åtgärdsprogram med kortsiktiga respektive långsiktigt mål.

Nationella prov

I årskurs 3 genomförs nationella prov i svenska och matematik. För en kvalitativ bedömning av resultatet rättar inte ansvarig lärare provet. Vi har en bedömargrupp på skolan där lärare med utbildning i ämnet rättar proven. I gruppen ingår lärare från årskurs 1 och åk 2. Detta för att lärarna skall få insikt i vad som kommer att behandlas i nationella prov för årskurs 3. Även lärare för årskurs 3 ingår, men rättar inte sina egna elevers prov. Tillsammans går de igenom resultaten med skolledningen.

Diagnoser och prov

Under året genomför vi i skolan ett antal diagnoser och prov enligt ett upprättat schema.  Resultatet ligger till grund för hur vi på bästa sätt skall ge elever stöd och utmaningar för fortsatt kunskapsutveckling.

Systematiskt kvalitetsarbete

Vi arbetar under hela läsåret med systematiskt kvalitetsarbete. Detta säkerställer att det vi gör i våra verksamheter grundar sig på faktauppgifter och att detta dokumenteras, utvärderas och att arbetet utvecklas.

Dela:
Kategorier: