Till innehåll på sidan

Vårt arbetssätt

Så här arbetar vi

Skolans arbete skall vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Nedan har vi beskrivit hur vi följer upp och säkerställer elevernas utveckling.

Skolans alla verksamheter ska vara lustfylld och meningsfull och bidra till måluppfyllelse. Eleverna skall mötas av en varierad undervisning både i skolan och i fritidshemmet. I vardagen är möten viktiga och att alla vi som arbetar på skolan är lyhörda inför eleverna intressen och behov.                                                                                                                                                                                                    
Skola och hem har ett gemensamt ansvar och ett viktigt uppdrag att tillsammans bidra till elevens/barnets utveckling, i ett gott samarbete finns de bästa förutsättningarna.

 

Organisation

Vi arbetar i årskursvisa arbetslag från förskoleklass till åk 6. Våra elever i åk F-3 är inskrivna i fritidshemmet. För eleverna i åk 4–6 finns möjlighet att delta i den öppna verksamheten på fritidsklubben.

 

IT – smartboard, Ipads, bärbara datorer

Klassrummen är utrustade med interaktiva tavlor vilket inspirerar till ett varierat och lustfyllt sätt att lära.  Eleverna på mellanstadiet använder främst bärbara datorer och i de lägre årskurserna iPads. De digitala verktygen används som viktiga hjälpmedel för att förstärka våra elevers lärande. Skolan har en It-pedagog på deltid och en digital utvecklingsgrupp.

 

Förskoleklass

I förskoleklasserna arbetar förskolelärare, fritidspedagoger och barnskötare. Här skapar vi de bästa förutsättningarna för att lära känna varandra under det första året för en bra övergång till åk 1. Lärarna i förskoleklassen arbetar under en viss tid av dagen även i fritidshemmet.

 

Resurser

För de elever som behöver mer stöd i sin skolgång ses behovet över i samråd med skolans elevhälsoteam (EHT). Läs mer under elevhälsa.

Skolan har ett Trygghetsteam som arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande för att öka tryggheten på skolan. Skolan har goda resultat gällande elevernas upplevda trygghet.

 

Utvecklingssamtal

Samtalen som hålls en gång per termin är ett trepartssamtal mellan lärare, elev och vårdnadshavare. Vid ett av läsårets samtal deltar även personal från fritids. Vid samtalen ska elevernas kunskapsutveckling lyftas och nya utvecklingsmål tas fram.

En framåtsyftande planering skrivs som sammanfattning av samtalet.
Skriftliga omdömen skrivs i slutet av varje läsår.

Framåtsyftande planering och skriftliga omdömen skrivs i Skolplattformens verktyg som heter Elevdokumentation. För kontinuerliga bedömningar under året används verktyget Planering och bedömning (Skolplattformen).

 

Extra anpassningar /Åtgärdsprogram:

Extra anpassningar sätts in när läraren bedömer att eleven har behov av anpassningar för att nå kunskapsmålen. Dessa utvärderas kontinuerligt. Om de extra anpassningarna inte räcker så görs en utredning om särskilt stöd (USS), en pedagogisk kartläggning som ligger till grund för beslut om åtgärdsprogram ska upprättas eller ej.

 

Nationella prov

I årskurs 3 genomförs nationella prov i svenska och matematik. I årskurs 6 genomförs nationella prov i svenska, matematik och engelska. Proven sambedöms av lärarna inom stadiet.

 

Diagnoser och prov

Under året genomför vi i skolan ett antal kartläggningar och diagnoser enligt ett upprättat screeningschema.  Resultaten ligger till grund för analys om hur vi på bästa sätt skall ge elever stöd och utmaningar för fortsatt kunskapsutveckling.

 

Systematiskt kvalitetsarbete

Vi arbetar kontinuerligt med systematiskt kvalitetsarbete, både på arbetslagsnivå och skolnivå. Skolan skriver verksamhetsplan och verksamhetsberättelse utifrån kalenderåret. Prioriterade utvecklingsområden och kompetensutveckling tas fram utifrån analys av tidigare resultat.

 

Dela: